วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน ฮีบรู 4:10 “พักการงาน”

เพราะว่าผู้ใดที่ได้เข้าสู่การพำนักของพระเจ้าแล้ว ก็ได้พักงานของตน
เหมือนพระเจ้าได้ทรงพักพระราชกิจของพระองค์

Q1 คุณคิดอย่างไรกับการที่พระเจ้า “ทรงพัก” พระราชกิจของพระองค์ และใช้เวลากับผู้ที่ได้ “หยุดพัก” การงานและเข้ามาหาพระองค์ใน “วันสะบาโต” (วันอาทิตย์)?
Q2 คุณจะเตรียมตัว “พักการงาน” ของคุณ เพื่อเตรียมตัวไปพักกับพระเจ้าสำหรับการนมัสการพระเจ้าในวันพรุ่งนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เอเสเคียล 27-29  1 เปโตร 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *