วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม ยอห์น 15:15 “มิตรสหาย”

เราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบ่าวอีก เพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไร
แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของเรา
เราได้สำแดงแก่ท่านแล้ว

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บรรยายถึงคุณลักษณะที่ดีของ “มิตรสหาย” ไว้อย่างไร?
Q2 คุณจะเป็น “มิตรสหายที่ดี” สำหรับพี่น้องในคริสตจักร ในครอบครัว ในที่เรียน ในที่ทำงาน ได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เอเสเคียล 42-44    1 ยอห์น 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *