วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 1 โครินธ์ 6:17 “ชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า”

แต่ส่วนคนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็เป็นจิตใจอันเดียวกันกับพระองค์

Q1 คำว่า “ผูกพัน” และ “จิตใจอันเดียวกัน” เกี่ยวข้องกับการมี “ชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า” อย่างไร?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้พัฒนา “ชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เอเสเคียล 45-46   1 ยอห์น 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *