วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม กิจการ 1:8 “สุดปลายแผ่นดินโลก”

แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลาย
จะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย
และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก

Q1 อะไรคือ “เคล็ดลับ” ที่ทำให้การประกาศข่าวประเสริฐถูกประกาศไปยังสุดปลายแผ่นดินโลก?
Q2 คุณจะมีส่วนทำให้ การประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ถูกประกาศออกไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เอเสเคียล 47-48   1 ยอห์น 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *