วันพุธที่ 7 ธันวาคม โรม 8:1-2 “คนที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์”

เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์
เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์
ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย

Q1 “คนที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์” เป็นพระผู้ช่วยให้รอด จะได้รับผลลัพธ์อย่างไร?
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณในการดำเนินชีวิตท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยความผิดบาป และหลุมพรางมากมายอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี ดาเนียล 5-7   2 ยอห์น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *