วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 1 โครินธ์ 12:27 “เป้าหมาย”

“ฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์ และต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้น”

Q1 คำว่า “เป็นกายของพระคริสต์” และ “เป็นอวัยวะของพระกาย” ช่วยให้เราเห็นถึง “เป้าหมาย” ใน “การดำเนินชีวิตคริสเตียน” อย่างไร?
Q2 คุณจะเป็น “ส่วนหนึ่ง” ในคริสตจักรพระคุณ และทำให้ “เป้าหมาย” ของคริสตจักรสำเร็จได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี ดาเนียล 3-4   1 ยอห์น 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *