วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม สุภาษิต 23:17 “การฟังเสียงพระเจ้า”

จงเอาใจของเจ้ารับคำสั่งสอน
และเอาหูของเจ้ารับถ้อยคำแห่งความรู้

Q1 คำว่า “เอาใจของเจ้า” และ “เอาหูของเจ้า” เกี่ยวข้องกับ “การฟังเสียงพระเจ้า” อย่างไร?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้ใน “การฟังเสียงพระเจ้า” สำหรับการนมัสการในวันนี้อย่างไร? (รวมถึงการฟังเสียงพระเจ้าผ่านการอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และการเฝ้าเดี่ยว)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี โฮเชยา 5-8  วิวรณ์ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *