สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2016

สูจิบัตร 11 ธันวาคม 2016

國語部程序表二〇一六年十二月十一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 11 ธันวาคม ค.ศ. 2016 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณุบุญญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณน้ำทิพย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณนฤมล คุณสิชาณีญ์
ทีมต้อนรับ : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพรเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เราจะสร้างประชากร ฉันได้วางใจในพระเจ้า
คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “2 เปโตร 1:3-11” คุณบุญญา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณน้ำทิพย์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ข้าผจญทุกสิ่ง”
เทศนา : บทเรียนจากชีวิตสเทเฟน “กิจการ 6:8-7:60” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “สง่างามเมื่อเราเดินตามพระผู้ไถ่” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
“สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *