วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2 โครินธ์ 12:9 “คุณของเรา”

แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “การที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้ว
เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น

เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า
เพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้า

Q1 คำว่า “คุณของเรา” “ความอ่อนแอ” “พอแก่เจ้า” และ “เต็มขนาดที่นั่น” เกี่ยวข้องกับ “พระคุณของพระเจ้า” อย่างไร?
Q2 ตลอดปีที่ผ่านมา พระเจ้าทรงประทาน “พระคุณ” ของพระองค์ ผ่าน “ความอ่อนแอ” ในชีวิตของคุณอย่างไร? ใช้เวลานี้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความอ่อนแอเหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เศคาริยาห์ 13-14  วิวรณ์ 21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *