วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 1 พงศาวดาร 29:11 “เป็นของพระองค์”

ข้าแต่พระเจ้า ความยิ่งใหญ่ ฤทธานุภาพ พระสิริ ชัยชนะ
และความโอ่อ่าตระการเป็นของพระองค์ และบรรดาสิ่งที่มีอยู่ในฟ้าสวรรค์
และในแผ่นดินโลกเป็นของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ราชอาณาจักร
เป็นของพระองค์ และพระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเป็นจอมของสิ่งสารพัด

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้ได้บอกกับเราว่า มีสิ่งใดบ้างที่ “เป็นของพระเจ้า”?
Q2 วันนี้เป็นวันสุดท้ายของปี ใช้เวลาทบทวนชีวิตตลอดปีที่ผ่านมาว่า คุณได้ทำให้เป็น “เป็นปีของพระเจ้า” อย่างไร? ใช้ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้สำหรับคำอธิษฐานของคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี มาลาคี 1-4 วิวรณ์ 22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *