วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม สดุดี 77:11 “ระลึก & จดจำ”

ข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจทั้งปวงของพระเจ้า
พระเจ้าข้า ข้าพระองค์จะจดจำบรรดาการอัศจรรย์ของพระองค์ในสมัยก่อนๆ

Q1 “การระลึก” และ “การจดจำ” พระราชกิจและการอัศจรรย์ของพระเจ้า มีผลอย่างไรต่อความเชื่อ และการดำเนินชีวิตของคริสเตียนอย่างไร?
Q2 ทบทวนถึง “พระราชกิจ” และ “การอัศจรรย์” ที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของคุณ 3 เรื่อง อธิษฐานสรรเสริญ และขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีงามเหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี      ปฐมกาล 36-38    มัทธิว 10:21-42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *