วันจันทร์ที่ 16 มกราคม มัทธิว 5:16 “มองเห็น”

ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง
เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ
เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์

Q1 คำว่า “เห็นความดีที่ท่านทำ” เกี่ยวข้องกับ “การสรรเสริญ (พระเจ้า) พระบิดา” ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์อย่างไร?
Q2 คุณจะดำเนินชีวิตให้ “เป็นแสงสว่าง” และ “กระทำความดี” จนคนรอบๆ ข้าง “มองเห็น” และ “สรรเสริญพระเจ้า” ที่คุณเชื่อและไว้วางใจได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี     ปฐมกาล 39-40    มัทธิว 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *