วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2 ทิโมธี 2:22 “คนหนุ่ม (สาว) ในพระเจ้า”

ดังนั้นท่านจงหลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่ม
และจงใฝ่ในทางธรรม ในความเชื่อ ความรัก
และสันติสุขร่วมกับผู้ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์

Q1 เปาโลได้แนะนำถึงคุณลักษณะของ “คนหนุ่ม (สาว) ในพระเจ้า” ไว้อย่างน้อย 5 ประการคือ?

  1. จงหลีกหนี ………………………………………… 2. จงใฝ่ใน …………………………………………..
  2. จงใฝ่ใน …………………………………………….. 4. จงใฝ่ใน ………………………………………….
  3. จงใฝ่ใน …………………………………………………………………………………………………………..

Q2 คุณมี “ราคะตัณหาของคนหนุ่ม (สาว)” ในเรื่องใดที่ต้องหลีกหนี อธิษฐานขอสติปัญญาและกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะมี “ชัยชนะ” เหนือราคะตัณหาเหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        อพยพ 7-8   มัทธิว 15:1-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *