วันอังคารที่ 24 มกราคม 1 โครินธ์ 4:1-2 “ผู้อารักขา”

ให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์
และเป็นผู้อารักขาสิ่งล้ำลึกของพระเจ้า
ฝ่ายผู้อารักขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ทุกคน

Q1 “คุณลักษณะที่สำคัญ” ของ “ผู้อารักขา” คืออะไร?
Q2 อะไรคือ “สิ่งล้ำลึก” ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้คุณอารักขาเอาไว้? และคุณจะทำหน้าที่นั้นให้สำเร็จได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        อพยพ 9-11    มัทธิว 15:21-39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *