เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 11 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 5:1-21

บัญญัติ 4 ข้อแรก เป็นกฏบัญญัติต่อพระเจ้า และ 6 ข้อหลังต่อเพื่อนมนุษย์ คุณจะนำสิ่งเหล่านี้มาปฏิบัติในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *