เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 12 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 5:22-33

โมเสสเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับชนชาติอิสราเอล เพราะพวกเขากลัวว่า จะต้องตาย เนื่องจากพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ และบริสุทธิ์เกินว่าที่มนุษย์จะยืนต่อหน้าพระองค์ได้ แต่ทุกวันนี้เรามีพระเยซูเป็นคนกลาง ทำให้เราคืนดีกับพระเจ้า เราสามารถที่จะเข้าฝ้าพระองค์ได้โดยตรง สิ่งนี้หนุนใจคุณอย่างไรในการเข้าเฝ้าพระเจ้า (ดู โรม 5:6-19)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *