วันพุธที่ 25 มกราคม โรม 8:35 “ความรักที่ยิ่งใหญ่”

แล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เล่า
จะเป็นความทุกข์ หรือความยากลำบาก หรือการเคี่ยวเข็ญ
หรือการกันดารอาหาร หรือการเปลือยกาย
หรือการถูกโพยภัย หรือการถูกคมดาบหรือ

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้แสดงให้เห็นถึง “ความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์” อย่างไร?
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ 2-3 รอบช้าๆ และทบทวนดูว่า พระเยซูคริสต์ “ทรงสำแดงความรักที่ยิ่งใหญ่” ต่อคุณอย่างไร? อธิษฐานขอบคุณพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        อพยพ 12-13   มัทธิว 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *