วันศุกร์ที่ 27 มกราคม เฉลยธรรมบัญญัติ 32:46 “จงใส่ใจ…”

ท่าน (โมเสส) ก็กล่าวแก่เขาว่า
“จงใส่ใจในถ้อยคำซึ่งข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านในวันนี้
เพื่อท่านจะได้บัญชาแก่ลูกหลานของท่าน
เพื่อเขาจะได้ระวังที่จะกระทำตามถ้อยคำแห่งธรรมบัญญัตินี้ทั้งสิ้น”

Q1 คำว่า “จงใส่ใจในถ้อยคำ…” และ “เพื่อท่านจะได้บัญชา….” สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งที่พูด และความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในใจของผู้พูด (โมเสส) อย่างไร?
Q2 คุณได้ “ใส่ใจ” ในการเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้า และ “นำไปใช้จริง” ในชีวิตประจำวันของคุณมากน้อยแค่ไหน?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        อพยพ 16-18     มัทธิว 18:1-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *