วันเสาร์ที่ 28 มกราคม อิสยาห์ 43:10 “จุดประสงค์”

พระเจ้าตรัสว่า
“เจ้าทั้งหลายเป็นพยานของเรา และเป็นผู้รับใช้ของเราซึ่งเราได้เลือกไว้แล้ว
เพื่อเจ้าจะรู้จักและเชื่อถือเรา และเข้าใจว่าเราเป็นผู้นั้นแหละ
ก่อนหน้าเรา ไม่มีพระใดถูกปั้นขึ้น และภายหลังเราก็จะไม่มี

Q1 อะไรคือ “จุดประสงค์” ที่พระเจ้าทรงเลือกเราให้ “เป็นพยาน” และ “เป็นผู้รับใช้” ของพระองค์?
Q2 อะไรคือ “จุดประสงค์” ที่พระเจ้าทรงเลือกและเรียกคุณให้เป็น “คริสเตียน” ท่ามกลางพี่น้อง /เพื่อน ที่ไม่เป็นคริสเตียน?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        อพยพ 19-20   มัทธิว 18:21-35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *