วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ กาลาเทีย 6:1 “ผิดพลาด”

ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย แม้จับผู้ใดที่ละเมิดประการใดได้
ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณ จงช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่
โดยคิดถึงตัวเอง เกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้หลงไปด้วย

Q1 “ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด” พระคัมภีร์ข้อนี้ให้ “หลักเกณฑ์” อย่างน้อย 2 ประการในการช่วยเหลือพี่น้องที่ผิดพลาดคือ?

  1. จง ……………………………………………………………. 2. โดย ……………………………………………………………….

Q2 มีพี่น้องคนใดบ้างที่คุณรู้ว่า เขา/เธอ กำลังหลงจากทางของพระเจ้า ทำผิดบาป และสำนึกผิด แต่ไม่มีใครให้โอกาสเขา/เธอ คุณจะมีส่วนช่วยพี่น้องคนนั้นให้กลับมาตั้งต้นใหม่กับพระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        กันดารวิถี 17-19   มาระโก 6:30-56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *