เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 18 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 10:12-11:17

“รักพระเจ้าและปรนนิบัติพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจของท่าน”  (10:12; 11:1,13) หลักการข้อนี้เป็นหัวใจในการติดตามพระเจ้า คุณจะนำหลักการนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของคุณอย่างไร ทั้งในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว การทำงาน และการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *