วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2 โครินธ์ 5:9 “เป้าหมายชีวิต”

เหตุฉะนั้นเราตั้งเป้าของเราว่า จะอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือไม่อยู่ก็ดี
เราก็จะทำตัวให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์

Q1 “เป้าหมายชีวิต” และ “น้ำพระทัยของพระเจ้า” มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2 อะไรคือ “เป้าหมายชีวิต” ที่พระเจ้าทรงปรารถนาอยากให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   กันดารวิถี 31-33  มาระโก 9:1-29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *