วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม สดุดี 119:104 “ความเข้าใจ”

ข้าพระองค์ได้ความเข้าใจโดยข้อบังคับของพระองค์
เพราะฉะนั้นข้าพระองค์เกลียดชังวิถีเท็จทุกอย่าง

Q1 ผู้ที่มี “ความเข้าใจ” ในพระวจนะของพระเจ้า จะมีการดำเนินชีวิตอย่างไร?
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้จะเป็นจริงในชีวิตของคุณในด้านใดบ้าง? อธิษฐานขอกำลังและสติปัญญาจากพระเจ้า เพื่อตัวคุณจะดำเนินชีวิตด้วยความเข้าใจในพระวจนะของพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   เฉลยธรรมบัญญัติ 8-10  มาระโก 11:19-33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *