วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม เอเฟซัส 5:1-2 “เลียนแบบพระเยซูคริสต์”

เหตุฉะนั้นท่านจงเลียนแบบของพระเจ้า(พระเยซูคริสต์) ให้สมกับเป็นบุตรที่รัก
และจงดำเนินชีวิตในความรัก เหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเราทั้งหลาย
และทรงประทานพระองค์เองเพื่อเรา ให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชา
อันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้สอนถึงการดำเนินชีวิตที่ “เลียนแบบพระเยซูคริสต์” อย่างน้อย 4 ประการคือ

  1. ให้สมกับ …………………………………………………….. 2. จงดำเนิน ………………………………………………………
  2. และทรง ……………………………………………………… 4. อันเป็นที่ ……………………………………………………….

Q2 แบบอย่างชีวิตของพระเยซูคริสต์ด้านใดที่คุณอยากมีมากที่สุด อธิษฐานทูลขอกำลัง และการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   เฉลยธรรมบัญญัติ 11-13  มาระโก 12:1-27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *