วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม ยากอบ 4:3 “ไม่ได้รับ”

ท่านขอและไม่ได้รับ เพราะท่านขอผิด
หวังได้ไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาของท่าน

Q1 อะไรคือ “สาเหตุสำคัญ” ที่ทำให้การอธิษฐานของผู้ที่เชื่อในพระเจ้า “ไม่เกิดผล” (ไมได้รับตามที่ขอ)?
Q2 คุณจะนำหลักการจากพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้ใน “ชีวิตแห่งการอธิษฐาน” ของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   เฉลยธรรมบัญญัติ 14-16 มาระโก 12:28-44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *