วันพุธที่ 15 มีนาคม สดุดี 104:33 “ร้องเพลงถวายพระเจ้า”

ข้ามีชีวิตอยู่ตราบใด ข้าจะร้องเพลงถวายพระเจ้า
ขณะข้ายังเป็นอยู่ ข้าจะร้องเพลงสดุดีถวายพระเจ้าของข้า

Q1 จากคำว่า “มีชีวิตอยู่” และ “ยังเป็นอยู่” สะท้อนให้เห็นว่า “การร้องเพลงถวายพระเจ้า” มีความหมายต่อผู้เขียนสดุดีตอนนี้อย่างไร?
Q2 คิดถึง “บทเพลงนมัสการ” “บทเพลงสรรเสริญ” ที่คุณชอบ บทเพลงนั้นมีความหมายต่อชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของคุณกับพระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   เฉลยธรรมบัญญัติ 26-27  มาระโก 14:27-53

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *