วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 1 เธสะโลนิกา 4:11-12 “ดำเนินชีวิตอย่างสงบ”

และจงตั้งเป้าว่าจะอยู่อย่างสงบ และทำกิจธุระส่วนของตน
และทำการงานด้วยมือของตนเอง เหมือนอย่างที่เรากำชับท่านแล้ว
เพื่อท่านจะได้เป็นที่นับถือของคนภายนอก และท่านจะไม่ต้องพึ่งอาศัยใครเลย

Q1 มีผลลัพธ์อย่างน้อย 4 ประการที่คริสเตียนจะได้รับเมื่อ “ดำเนินชีวิตอย่างสงบ” กับคนอื่น ๆ ในสังคมคือ

  1. สามารถทำ …………………………………………….. 2. สามารถทำ …………………………………………………………
  2. เพื่อท่าน ………………………………………………… 4. และท่าน …………………………………………………………….

Q2 คุณจะใช้พระคัมภีร์ข้อนี้ใน “การดำเนินชีวิตอย่างสงบ” กันคนที่รอบๆ ตัวของคุณอย่างไร? (ที่โรงเรียน ที่ทำงาน ที่บ้าน ที่คริสตจักร)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   เฉลยธรรมบัญญัติ 28-29  มาระโก 14:54-27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *