วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม วิวรณ์ 5:12 “พระเมษโปดก” (พระเยซูคริสต์)

ร้องเสียงดังว่า “พระเมษโปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนม์แล้วนั้น เป็นผู้ที่สมควร
ได้รับฤทธิ์เดช ทรัพย์สมบัติ ปัญญา อานุภาพ เกียรติ พระสิริ และคำสดุดี

Q1 มีเหตุผลอะไรที่ทำให้ “พระเมษโปดก” (พระเยซูคริสต์) สมควรได้รับฤทธิ์เดช ทรัพย์สมบัติ ปัญญา อานุภาพ เกียรติ พระสิริ และคำสดุดี? (อ่านฟีลิปปี 2:8-9 ประกอบ)
Q2 คุณจะบอกกับคนอื่นๆ ว่า “พระเมษโปดก” (พระเยซูคริสต์) เป็นผู้ที่ทรงสมควรได้รับฤทธิ์เดช ทรัพย์สมบัติ ปัญญา อานุภาพ เกียรติ พระสิริ และคำสดุดีในชีวิตของคุณอย่างไร?
หมายเหตุ: ฟีลิปปี 2:8-9 8 และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขน 9 เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูง และได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   เฉลยธรรมบัญญติ 32-34  มาระโก 15:26-47

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *