วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม ยอห์น 1:12 “สิทธิพิเศษ”

แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์
พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า

Q1 อะไรคือ “สิทธิพิเศษ” สำหรับคนที่เชื่อ และต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยในชีวิตของเขา?
Q2 “สิทธิพิเศษ” นี้มีความหมาย และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   เฉลยธรรมบัญญัติ 30-31 มาระโก 15:1-25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *