วันอังคารที่ 21 มีนาคม ยอห์น 20:29 “ชีวิตเป็นสุข”

พระเยซูตรัสกับเขาว่า
“เพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อหรือ ผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข”

Q1 อะไรคือเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้เรามี “ชีวิตเป็นสุข”?
Q2 พระเยซูคริสต์ทรงมีส่วนกระทำให้คุณมี “ชีวิตที่เป็นสุข” ในแต่ละวันอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   โยชูวา 7-9  ลูกา 1:21-38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *