วันพุธที่ 22 มีนาคม ฟีลิปปี 1:20 “ได้รับเกียรติ”

เพราะว่าเป็นความมุ่งมาดปรารถนาและความหวัง
ว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความละอายใดๆ เลย
แต่เมื่อก่อนทุกครั้งมีใจกล้าเสมอฉันใด บัดนี้ก็ขอให้เป็นเช่นเดียวกันฉันนั้น
พระคริสต์จะได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอ
แม้จะโดยชีวิตหรือโดยความตาย

Q1 อะไรคือ “ความมุ่งมาดปรารถนาและความหวัง” ที่ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ทุกคนควรจะมี?
Q2 พระเยซูคริสต์ “ได้รับเกียรติ” ผ่านการดำเนินชีวิตของคุณในแต่ละวันอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   โยชูวา 10-12  ลูกา 1:39-56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *