วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม มาระโก 11:24 “ได้รับคำตอบ”

เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใด
จงเชื่อว่าได้รับ และท่านจะได้รับสิ่งนั้น

Q1 อะไรคือ “เคล็ดลับ” ในการที่จะ “ได้รับคำตอบ” จากพระเจ้าผ่านคำอธิษฐาน?
Q2 มีสิ่งใดที่รบกวนจิตใจของคุณอยู่ในเวลานี้ นำสิ่งเหล่านั้นอธิษฐานทูลขอจากพระเจ้า และเชื่อว่า คุณจะได้รับสิ่งที่คุณขอ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   โยชูวา 22-24  ลูกา 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *