วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม โรม 8:15 “ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง”

เหตุว่าท่านไม่ได้รับน้ำใจทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีก
แต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้า
ให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่า “อับบา” คือพระบิดา

Q1 คนที่เชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์จะมี “ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง” อย่างน้อย 5 ประการคือ

  1. ไม่ได้รับ …………………………………………………… 2. ไม่ตกใน …………………………………………………………….
  2. ได้รับ ………………………………………………………. 4. ให้เป็น ……………………………………………………………….
  3. 5. เรียกพระเจ้าว่า ……………………………………………………………………………………………………

Q2 ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงทั้ง 5 ประการ มีส่วนทำให้คุณมี “ชีวิตที่ดีขึ้น” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   ผู้วินิจฉัย 1-3  ลูกา 4:1-30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *