วันอังคารที่ 28 มีนาคม มัทธิว 9:37-38 “คำแนะนำ”

แล้วพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่า
“ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา แต่คนงานยังน้อยอยู่
เหตุนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนา
ให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์”

Q1 “ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา” หมายถึง ยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า ไม่เชื่อและไม่ไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ “แต่คนงานยังน้อยอยู่” หมายถึง คนที่จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐนั้นมีไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานั้น พระเยซูทรงให้ “คำแนะนำ” ในการแก้ปัญหานี้กับเหล่าสาวกอย่างไร? (สังเกตคำพูดของพระเยซู หลังคำว่า “เหตุนั้น”)
Q2 คุณจะมีส่วนในการทำให้ “คำแนะนำ” ของพระเยซูสำเร็จในคริสตจักรพระคุณ และในประเทศไทยได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   ผู้วินิจฉัย 4-6  ลูกา 4:31-44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *