วันพุธที่ 5 เมษายน ฮีบรู 13:8 “การทรงพระชนม์อยู่”

พระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้
และเวลาวันนี้ และต่อๆ ไปเป็นนิจกาล

Q1 คำว่า “ทรงเหมือนเดิม” “วานนี้” “วันนี้” และ “เป็นนิจกาล” สะท้อนให้เห็นถึง “การทรงพระชนม์อยู่” ของพระเยซูคริสต์อย่างไร?
Q2 ความจริงในเรื่อง “การทรงพระชนม์อยู่” ของพระเยซูคริสต์ มีส่วนช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตวันนี้ และในอนาคตอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   1 ซามูเอล 1-3  ลูกา 8:26-56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *