วันจันทร์ที่ 10 เมษายน สดุดี 118:24 “วันเวลา”

นี่เป็นวันซึ่งพระเจ้า ได้ทรงสร้าง ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในวันนั้น

Q1 “วันเวลา” ที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ เกี่ยวข้องอย่างไรกับ “องค์พระผู้เป็นเจ้า” อย่างไร?
Q2 คุณจะทำให้ “วันเวลา” ที่คุณมีอยู่ในวันนี้ ให้เป็น “วันแห่งความเปรมปรีดิ์” และ “ชื่นชมยินดี” ได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   1 ซามูเอล 15-16  ลูกา 10:25-42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *