วันอังคารที่ 11 เมษายน มัทธิว 6:24 “พระเจ้า&เงินทอง”

“ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้
เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่ง และจะรักนายอีกข้างหนึ่ง
หรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่ง และจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ง
ท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้”

Q1 คำว่า “ชัง” “รัก” “นับถือ” และ “ดูหมิ่น” ช่วยให้เราเข้าใจว่า “เราจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้” อย่างไร?
Q2 ลองทบทวนชีวิตของคุณดูว่า คุณจัดการเรื่องการเงินของคุณอย่างสัตย์ซื่อ และถวายเกียรติแด่พระเจ้า ผู้ทรงเป็นเจ้าของเงินทองที่แท้จริงอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   1 ซามูเอล 17-18 ลูกา 11:1-28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *