วันพุธที่ 12 เมษายน ฟีลิปปี 2:3-5 “น้ำใจอย่างพระเยซูคริสต์”

อย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดี แต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว
อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว
แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆ ด้วย

Q1 คำว่า “มีน้ำใจต่อกันเหมือนย่างที่มีในพระเยซูคริสต์” ถูกอธิบายไว้ 4 ลักษณะคืออะไรบ้าง?
Q2 “การมีน้ำใจอย่างพระเยซูคริสต์” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   1 ซามูเอล 19-21  ลูกา 11:29-54

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *