วันศุกร์ที่ 14 เมษายน วันศุกร์ประเสริฐ ยอห์น 19:30 “สิ้นพระชนม์”

เมื่อพระเยซูทรงรับน้ำส้มองุ่นแล้ว
พระองค์ตรัสว่า “สำเร็จแล้ว” และทรงก้มพระเศียรลงสิ้นพระชนม์

Q1 คำว่า “สำเร็จแล้ว” เกี่ยวข้องอะไรกับ “การสิ้นพระชนม์” ของพระเยซูคริสต์? (ดู มาระโก 10:45 ประกอบ)
Q2 ใช้เวลานี้ “อธิษฐานขอบคุณพระเจ้า” สำหรับชีวิตของพระเยซูคริสต์ ที่ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อคุณ และให้คุณได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าพระบิดาอีกครั้ง
หมายเหตุ มาระโก 10:45 “เพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา และประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   1 ซามูเอล 25-26  ลูกา 12:32-59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *