เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 26 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 16:18-17:20

16:18-22 เป็นหลักเกณฑ์การตั้งผู้พิพากษา ผู้พิพากษาควรยึดหลักอะไร 3 ประการ? (16:19) หากมีคดีที่ไปหาปุโรหิตและผู้พิพากษาประจำการในสมัยนั้น (17:9) ประชาชนต้องตอบสนองต่อคำตัดสินอย่างไร? (ข้อ 10-12) ข้อ 14-20 เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับกษัตริย์ หากคุณเป็นหนึ่งในผู้นำคริสตจักร พระคำตอนนี้สอนอะไรคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *