วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม กิจการ 20:35 “การให้”

ข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างไว้ให้ท่านทุกอย่างแล้ว
ให้เห็นว่าโดยทำงานเช่นนี้ควรจะช่วยคนที่มีกำลังน้อย
ระลึกถึงพระวาทะของพระเยซูเจ้า ซึ่งพระองค์ตรัสว่า
‘การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ’

Q1 คุณคิดว่า ทำไม “การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ”?
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้จะเกิดขึ้นจริง และถูกนำไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *