วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม ยากอบ 1:22 “หลอกลวงตัวเอง”

แต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น
ไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้น ซึ่งเป็นการลวงตนเอง

Q1 ทำไมยากอบจึงบอกว่า “การได้ยินพระวจนะ” แต่ “ไม่กระทำตาม” ก็เป็นเหมือนการ “หลอกลวงตัวเอง”?
Q2 คุณกำลัง “หลอกลวงตัวเอง” ในเรื่องใด? อธิษฐานขอกำลังและการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าที่ชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความจริงของพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *