วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม มัทธิว 6:14-15 “ยกโทษ”

เพราะว่าถ้าท่านยกความผิดของเพื่อนมนุษย์
พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงโปรดยกความผิดของท่านด้วย
แต่ถ้าท่านไม่ยกความผิดของเพื่อนมนุษย์
พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกัน

Q1 อะไรคือ “เหตุผลสำคัญ” ที่ทำให้เราควรยกโทษให้กับคนที่กระทำผิดต่อเรา?
Q2 “ใคร” คือ คนที่พระเจ้าพระบิดาอยากจะให้คุณ “ยกโทษ” ใช้เวลานี้อธิษฐานทูลขอกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะยกโทษให้คนคนนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *