วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2 ซามูเอล 22:1-2 “ผู้ช่วยกู้”

เมื่อพระเจ้าทรงช่วยกู้ดาวิดให้พ้นจากมือของศัตรูทั้งสิ้นของพระองค์ท่าน
และให้พ้นจากพระหัตถ์ของซาอูล
ดาวิดก็ถวายถ้อยคำของเพลงบทนี้แด่พระเจ้า พระองค์ท่านตรัสว่า
“พระเจ้าทรงเป็นพระศิลา ป้อมปราการ และผู้ช่วยกู้ของข้าพเจ้า”

Q1 คำว่า “พระศิลา” “ป้อมปราการ” และ “ผู้ช่วยกู้” สะท้อนให้เห็นถึง “ความเชื่อ” ที่ดาวิดมีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร?
Q2 พระเจ้าทรงเป็น “พระศิลา” “ป้อมปราการ” และ “ผู้ช่วยกู้” ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *