วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม ยากอบ 2:1 “อย่าลำเอียง”

ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า
ด้วยเหตุที่ท่านมีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสตเจ้าของเรา
องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพระสิรินั้น จงอย่าลำเอียง

Q1 ทำไมคนที่มี “ความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์” จึงไม่ควรเป็น “คนที่มีความลำเอียง”? (พิจารณาคำว่า “พระสิริ” หมายถึง “ความงาม ความดี ความประเสริฐ เป็นที่รัก เป็นที่เคารพนับถือ”)
Q2 คุณมี “ความลำเอียง” ในเรื่องใดบ้าง?  อธิฐานขอกำลังและการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า เพื่อคุณจะมีชีวิตที่ดำเนินอยู่ในความเชื่อ ไม่ใช่ความลำเอียง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *