สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2017

สูจิบัตร 21 พฤษภาคม 2017

國語部程序表二〇一七年五月廿一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  21 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณบุญญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณพรศิริ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณกอมณี คุณพรทิพย์
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ข้าผจญทุกสิ่ง เยโฮวาห์นามยิ่งใหญ่ สิ่งเดียว ซ่อนข้าไว้
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “กิจการ 12:1-25” คุณบุญญา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพรศิริ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “นับพระพร”
เทศนา : “บทเรียนจากการถูกข่มเหง”  “กิจการ 12:1-25” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “หมดทั้งชีวิต” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *