ค่ายคริสตจักร 11-12-13 ก.ค. 2014

สถานที่ มวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท จ.สระบุรี
วิทยากร อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์
หัวข้อ “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”
รับสมัครค่าย วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน ภาคภาษาไทย-คุณสิชาญ ภาคภาษาจีน-คุณเยี่ยนเสียงเซียน
ขอเชิญพี่น้องทุกท่านจัดเวลาเพื่อจะมีโอกาสไปร่วมค่าย รับพระพร และเรียนรู้พระคำด้วยกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *