วันพุธที่ 26 มีนาคม 2 โครินธ์ 4:10 “ความตาย & ชีวิต I”

เราแบกความตายของพระเยซูไว้ที่กายเราเสมอ
เพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในกายของเราด้วย

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ ทำไม “การแบกความตายของพระเยซู” จึงทำให้เรามี “ชีวิตของพระเยซู”?
Q2  คุณคิดว่า พระธรรมลูกา 14:27 ที่ว่า “ผู้ใดมิได้แบกกางเขนของตนตามเรามา ผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *