Project 25

พี่น้องที่มีความต้องการและตั้งใจจะอ่านพระคัมภีร์ให้จบ 1 รอบในเวลา 1 ปี ขอเชิญร่วมโครงการ Project 25
(อ่านพระคัมภีร์เดือนละ 25 วัน เพื่ออ่านจบ 1 รอบใน 1 ปี)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *