วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม “ผู้เลี้ยงแกะที่ดี” อิสยาห์ 40:11

พระองค์จะ1.ทรงเลี้ยงฝูงแพะแกะของพระองค์อย่างผู้เลี้ยงแกะ
พระองค์จะ2.ทรงรวบรวมลูกแกะไว้ในพระกรของพระองค์
พระองค์จะ3.ทรงอุ้มไว้ที่พระทรวง และ4.ทรงค่อยๆ นำบรรดาที่มีลูกอ่อนไป

Q1 อิสยาห์บรรยายถึงพระลักษณะของพระเจ้าในฐานะ “ผู้เลี้ยงแกะที่ดี” อย่างไร?
Q2 พระเจ้าทรงเป็น “ผู้เลี้ยงแกะที่ดี” ในชีวิตของคุณอย่างไร? ลองเขียนออกมาสัก 2 เรื่อง อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเลี้ยงดูของพระองค์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เอเสเคียล 47-48  1 ยอห์น 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *